Veelgestelde vragen

 

 

KAPPEN TUIN: Mag dat buiten het broedseizoen als er standvogels voorkomen?

Nesten en vaste rustplaatsen van vogels worden beschermd door de Flora- en faunawet; het is verboden om deze nesten te vernielen, te verstoren of te verwijderen zolang ze in gebruik zijn. Nesten die het hele jaar door gebruikt worden zijn dus ook het hele jaar door beschermd. Om die reden is het verboden bomen te kappen waarin nesten zitten van standvogels die het hele jaar gebruik maken van hun nesten. Hetzelfde geldt voor vogels die ieder jaar terugkeren naar hun nest om te broeden en daarvan afhankelijk zijn. De staatssecretaris van EZ hanteert een lijst met soorten waarvan het nest ook buiten het broedseizoen is beschermd. Wanneer u met deze soorten te maken heeft, dan raadt de staatssecretaris aan een ontheffingaanvraag te doen. EZ voert het beleid dat de ruimtelijke ingreep soms toch mag worden uitgevoerd. De voorwaarde daarbij is dat er mitigerende maatregelen worden genomen die de functionaliteit van de voortplantingsplaats waarborgen. Dat komt er op neer dat de vogels over een alternatieve nestgelegenheid in de omgeving moeten kunnen beschikken. In het kader van de ontheffingaanvraag beoordeelt EZ of de voorgestelde maatregel voldoende is.
Voor meer informatie kunt u de onderstaande deelvragen openen. Hier wordt ook beschreven welke actie u kunt ondernemen tegen overtredingen van de regels.

1
Welke vogelsoorten zijn beschermde soorten?

Alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de EU, worden beschermd door de Flora- en faunawet. Vogels die gekweekt of gehouden worden voor agrarisch gebruik of als huisdier, vallen dus niet onder deze bescherming. Vogels zoals de ooievaar, die in Nederland zijn uitgezet in het kader van fokprogramma's, worden wel beschermd.

Deze bescherming van vogels wordt vormgegeven door schadelijke handelingen te verbieden:

 • verbod op het doden, verwonden, vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van vogels (art. 9 Flora- en faunawet);
 • verbod op het opzettelijk verontrusten van vogels (art. 10 Flora- en faunawet);
 • verbod op het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (art. 11 Flora- en faunawet);
 • verbod op het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (art. 12 Flora- en faunawet).

2
Wanneer moet u een kapvergunning aanvragen?

Deze regels verschillen per gemeente omdat de kapvergunning verleend wordt op basis van de voorwaarden uit de gemeentelijke kapverordeningen. Op de website van uw gemeente zijn de regels in veel gevallen te vinden. Het is echter verwarrend dat deze verordening in verschillende gemeenten een verschillende naam heeft. Zo bestaan er bomenverordeningen en kapverordeningen, maar de regels kunnen ook onderdeel zijn van de algemene plaatselijke verordening (APV). Meestal heeft de gemeente echter de regels voor het kappen samengevat op haar website staan en hoeft u niet te zoeken in ingewikkelde verordeningen.

De website van Milieuhulp geeft globale informatie over dit onderwerp.

3
Wordt een kapvergunning geweigerd bij strijd met de Flora- en faunawet?

Een kapvergunning kan geweigerd worden op de gronden genoemd in de gemeentelijke kapverordening. Strijdigheid met de Flora- en faunawet is dus geen grond om een kapvergunning te weigeren. Dit betekent dat een kapvergunning verleend kan worden voor het kappen van een boom waarin een vogel aan het broeden is. Dit zou echter in strijd zijn met de Flora- en faunawet. Echter, om gebruik te mogen maken van de kapvergunning is dan wel een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet.
Dit blijkt onder andere uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem op 12 maart 2004, nr.100010/KG ZA 04-84. U kunt de volledige tekst vinden via rechtspraak.nl.

Wel is het zo dat kapverordeningen voorwaarden stellen aan het verlenen van een kapvergunning. Deze voorwaarden kunnen ook dienen ter bescherming van vogels. Zo zijn er gemeentes die als voorwaarde hebben opgenomen dat een kapvergunning niet wordt verleend voor het kappen van bomen tijdens het broedseizoen.

4
Is het kappen of snoeien in strijd met de Flora- en faunawet?

Om te bepalen of het kappen of snoeien in strijd is met de bescherming van vogels, wordt er gekeken naar de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (art. 9 tot en met 12).

 • Het verbod op het doden of verwonden van vogels:
  Hierop zal inbreuk gemaakt worden indien de vogels nog niet vliegvlug zijn, maar de boom toch wordt gekapt. Er zal geen inbreuk gemaakt worden op dit verbod ten opzichte van de volwassen vogels die kunnen wegvliegen. De eieren vallen onder een ander verbod.
 • Het verbod op het opzettelijk verontrusten van vogels:
  Hierop zal zeker inbreuk gemaakt worden indien bomen waarin vogels aan het broeden zijn, worden gekapt. Zij kunnen dan immers niet langer relatief ongestoord verder broeden.
 • Het verbod op het beschadigen, wegnemen of verstoren van broedgelegenheid:
  Hierop zal zeker inbreuk gemaakt worden wanneer de bomen waarin de nesten zitten, gekapt worden.
 • Het verbod op het uitnemen, beschadigen en vernielen van eieren:
  Hierop zal inbreuk worden gemaakt wanneer er nog eieren in het nest zitten op het moment dat de boom gekapt wordt.
5
Bestaan er uitzonderingen op de verboden van de Flora- en faunawet?

Om in strijd te mogen handelen met de verboden van de Flora- en faunawet, moet er een ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden waaraan de ontheffingverlening moet voldoen.

Nota bene: voor het bestrijden van schade aan gewassen, bijvoorbeeld door het afschieten van ganzen in landbouwgebieden, gelden aparte regelingen. Klik hier voor meer informatie over de regels voor jacht en schadebestrijding.

6
Wat kunt รบ doen tegen het kappen?

Wanneer er in strijd met de regels bomen gekapt worden, dan kunt u actie ondernemen tegen de kapvergunning of u kunt actie ondernemen op grond van de Flora- en faunawet als zonder ontheffing of in strijd met de voorwaarden bij de ontheffing gekapt gaat worden.

Klik hier voor meer informatie over wat u kunt doen tegen de kapvergunning.
Klik hier voor meer informatie over wat u kunt doen op grond van de Flora- en faunawet.

Was deze informatie nuttig? Gebruik het contactformulier voor uitgebreide vragen en opmerkingen