Veelgestelde vragen

 

 

HONDEN LOSLOPEN: Mag dit in beschermde natuurgebieden?

Er zijn geen algemene regels die bepalen waar honden wel en niet mogen loslopen; dit verschilt per gebied. Voor de gebieden die beheerd worden door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is duidelijk op hun websites te vinden waar wat mag. Voor andere gebieden is dit niet altijd even helder, hoewel er vaak bordjes bij de ingang van het gebied staan. Als het niet duidelijk is aangegeven zal de eigenaar van de hond zelf een afweging moeten maken of loslopende honden verstorend kunnen zijn voor vogels en andere diersoorten in het gebied. De eigenaar is namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van de hond. Met name gedurende het broedseizoen moet men voorzichtig zijn omdat vogels dan extra verstoringsgevoelig zijn. In belangrijke vogelgebieden, zeker gedurende het broedseizoen, kunnen honden het beste aangelijnd worden.

1
Is het gebied een beschermd natuurgebied?

Natuurgebieden kunnen in Nederland op verschillende manieren beschermd zijn; afhankelijk van de status van een gebied gelden er bepaalde regels. De belangrijkste soorten natuurgebieden zijn: Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, Beschermde natuurmonumenten, Beschermde leefomgevingen en gebieden die planologische beschermd worden via bestemmings- en streekplannen.

Hoe weet u of een gebied onder een van deze regelingen valt?

Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden en Beschermde natuurmonumenten:
Op de website van het ministerie van EZ vindt u een overzicht van deze gebieden en de natuurwaarden waarvoor deze gebieden zijn aangewezen.

Beschermde leefomgeving:
Van deze categorie is geen online overzicht beschikbaar. U zult bij de provincie moeten navragen of er gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid. De meeste provincies doen dit overigens niet.

Planologische bescherming:
De website van de provincie toont meestal het geldende streekplan, inclusief een kaart waarop de verschillende functies zijn ingetekend zoals de Ecologische Hoofdstructuur. Ook worden er natuurgebiedsplannen gepresenteerd; daarin staan de grenzen en de doelen van het gebied beschreven. Bij de gemeente (soms op de website) is het bestemmingsplan in te zien waar de functie van een gebied vermeld staat, bijvoorbeeld groen of landelijk gebied.

2
Beschermd gebied: Mogen honden hier loslopen?

Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied, Beschermd Natuurmonument:
Er bestaan geen algemene regels voor dit onderwerp. Maar het is in deze gebieden verboden om vogels en andere diersoorten te verstoren. Vooral gedurende het broedseizoen, wanneer vogels extra verstoringsgevoelig zijn, bestaat het risico op verstoring door loslopende honden.

Voor de zekerheid is het beter om honden aangelijnd te houden. Als loslopende honden niet zijn toegestaan, staat dit overigens meestal aangegeven bij de ingang van het gebied. Voor de gebieden die in beheer zijn bij Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, is op hun websites te vinden in welke gebieden honden wel en niet losgelaten mogen worden.


Beschermde leefomgeving: 
Voor een beschermde leefomgeving gelden geen algemene regels. Per aangewezen plaats worden voorschriften gesteld om ervoor te zorgen dat de leefomgeving niet verstoord wordt. Dit kán betekenen dat er geen honden mogen loslopen. Overigens geldt voor heel Nederland dat het verboden is om opzettelijk vogels te verontrusten. Zeker gedurende het broedseizoen zijn vogels erg verstoringsgevoelig en dan is het erg onverstandig om honden los te laten lopen waar vogels broeden.


Planologisch beschermd: natuur, buitengebied, EHS en dergelijke:
De regels voor planologisch beschermde gebieden zijn te vinden in het bestemmingsplan en verschillen geheel per gebied. Overigens geldt voor heel Nederland dat het verboden is om opzettelijk vogels te verontrusten. Zeker gedurende het broedseizoen zijn vogels erg verstoringsgevoelig en dan is het erg onverstandig zijn om honden los te laten lopen waar vogels broeden.  

3
Wat kunt ú doen?

Wanneer in een beschermd natuurgebied honden loslopen terwijl het niet is toegestaan, dan is het lastig om daar iets tegen te doen. De politie zal geen actie ondernemen tegen dit soort overtredingen. Wellicht dat u aan de eigenaar van de hond kunt uitleggen waarom het zo belangrijk is dat met name in het broedseizoen, honden niet loslopen in belangrijke vogelgebieden. Als dit niet werkt en als u constateert dat er veel loslopende honden zijn, dan zou u wel met de politie of de AID kunnen overleggen of zij hier actie tegen kunnen ondernemen.

Was deze informatie nuttig? Gebruik het contactformulier voor uitgebreide vragen en opmerkingen